Zprávy České botanické společnosti
rozrazil (23K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv

Pokyny pro autory


Podávání příspěvků: Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu výkonného redaktora cernyt@fld.czu.cz
v podobě textového souboru ve formátu MS-Word a samostatných souborů s tabulkami a obrázky. Současně zašlete poštou jednu vytištěnou kopii (Tomáš Černý, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská - KDŠLD, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol), ve které je možné tužkou navrhnout, které části textu mohou být petitem či umístění tabulek a obrázků.

Struktura rukopisu: Dodržujte strukturu užívanou v běžném ročníku časopisu. Rukopis obsahuje 1) název práce a jeho anglický (preferujeme) nebo německý překlad, 2) adresu autora/autorů, včetně e-mailu, 3) abstrakt (vždy anglicky), 4) abecedně řazený seznam anglicky psaných klíčových slov (Keywords), 5) odkaz na práci podle které je sjednocena nomenklatura (v odůvodněných případech může být takových prací více), 6) vlastní text práce, obvykle členěný na Úvod, Metodiku, Výsledky a Diskusi (v odůvodněných případech může být členění jiné), 7) přehled v textu citované literatury, 8) samostatně přiložené tabulky a obrázky. Přináší-li příspěvek informace s širším mezinárodním dopadem, je vhodné (nikoliv povinné) na závěr textu (před oddíl Literatura) umístit cizojazyčný (anglický či německý) souhrn.

Úprava rukopisu: Neformátujte prosím text tak, jak je tištěn v konečné podobě ve Zprávách. Používejte výhradě styl odstavce Normální, řádkování 2, velikost fontu 12pt, nezapomínejte na číslování stránek. Na začátku odstavce nepoužívejte mezery ani tabulátory, text nezarovnávejte na pravý okraj. Jména taxonů a syntaxonů pište kurzívou.

Citace literatury: Seznam literatury obsahuje jen v textu citované práce. V textu se u odkazů na práce více než 2 autorů uvádí jméno prvního autora a zkratka "et al." a v seznamu literatury pak výčet všech spoluautorů. Následuje-li v odkazu v textu za sebou více prací, jsou řazeny chronologicky. U knih vydaných po roce 1970 uvádějte nakladatele. Řiďte se vždy způsobem citací v posledním ročníku Zpráv.

Příklady:

Willdenow C. L. (1809): Enumeratio plantarum horti regii botanici berolinensis. - Berlin.

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds] (2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.

Benda L. E., Miller D. J., Dunne T., Reeves G. H. & Agee J. K. (2001): Dynamic landscape systems. - In: Naiman R. J. Bilby R. E. [eds], River ecology and management: lessons from the Pacific coastal ecoregion, p. 261-284, Springer-Verlag, New York.

Kovanda M. & Kubát K. (2004): Aster L. - hvězdnice. - In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena České republiky, 7: 125-140, Academia, Praha.

Chen L., Xu L. & Huang H. (2007): Genetic diversity and population structure in Vallisneria spinulosa (Hydrocharitaceae). - Aquat. Bot. 86: 46-52.

Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae V. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 41: 172-257.

Paulič R., Leischner P. Soukup M. (2007): Herniaria hirsuta L. - průtržník chlupatý. - In: Chán V., Lepší M. & Lepší P. [eds], Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII, Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy, 47: 96-97.

Fér T. (2000): Vztah parametrů generativního šíření vodních rostlin k jejich skutečnému rozšíření podél vodního toku. - Ms., 92 p. [Dipl. práce; depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK, Praha]

TABULKY lze zaslat v Excelu nebo Wordu. Ve vytištěné kopii je zařaďte za rukopis jednotlivě na zvláštních listech. Uvádějte také cizojazyčný překlad titulku.

OBRAZOVÉ PŘEDLOHY. Digitální obrazy dodávejte ve formátu Corel Draw, tiff nebo jpg, alespoň 300 dpi, černobílé (různé barvy např. v grafech nahraďte různým rastrem) nebo barevné (viz níže). Velikost je nutno přizpůsobit maximálně formátu A4 (nutno počítat s místem pro popisek). Kresby musí být černou tuší na bílém nebo průsvitném papíru nebo z laserové tiskárny. Síla čar a velikost písmen musí být úměrné předpokládanému zmenšení (šířka tištěného obrázku 12 cm). Texty k obrázkům připojte na zvláštní stránku k textu. Originály (např. perokresby) zasílejte až s konečnou verzí rukopisu. Uvádějte také cizojazyčný překlad titulku a vysvětlivky popisků.

NOMENKLATURU v ekologických, fytocenologických a floristických pracích je vhodné sjednotit podle uvedeného pramene a vědecká jména taxonů a syntaxonů pak uvádět (v textu i v tabulkách) bez autorských jmen. Není-li možné uvést nomenklaturu do souladu s jediným (nebo několika málo) pramenem/prameny, musí za jmény následovat (při jejich prvním uvedení mimo název a abstrakt) jména autorů.

CHOROLOGICKÉ ÚDAJE, FYTOCENOLOGICKÉ SNÍMKY A TABULKY - věnujte pozornost Instrukcím k prezentaci chorologických údajů (formát: .doc a .pdf) a Instrukcím k psaní fytocenologických snímků a tabulek (formát: .doc a .pdf).

Za uveřejnění nadstandardně dlouhých příspěvků (přes 35 tiskových stran) mohou být požadovány poplatky. Barevné křídové přílohy je možné otisknout po dohodě s redakcí na náklady autora.

Příspěvky neupravené dle pokynů pro autory budou vráceny.

Všechny rukopisy jsou posuzovány nezávislými recenzenty.