Zprávy Čes. Bot. Společ. 41(1), 2006
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 Krahulec F., Duchoslav M. & Bártová V.
Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. I. Druhy sekcí Reticulato­bulbosa, Butomissa a Anguinum (A. strictum, A. tuberosum, A. victorialis)
Geographical distribution of Allium species in the Czech Republic. I. Species of sect. Reticulato­bulbosa, Butomissa and Anguinum (A. strictum, A. tuberosum, A. victorialis)

Abstract

17 Ducháček M., Hroudová Z. & Marhold K.
Rod Bolboschoenus v květeně České republiky I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus
The genus Bolboschoenus in the Czech Republic I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus

Abstract

45 Chán V., Trávníček B. & Žíla V.
Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech. III. (se 6 novými druhy pro květenu České republiky)
Contribution to the knowledge of Taraxacum species distribution in South Bohemia III (with six new species for the Czech flora)

Abstract

121 Sutorý K.
Opletník sličný (Calystegia pulchra) – doplňky k rozšíření v České republice
Calystegia pulchra – additions to the distribution in the Czech Republic

Abstract

FORUM

129 Blažková D.
Co popisuje fytocenologie – odpověď
What is described by phytosociology? A reply

Abstract

133 Češka A.
Bias – předpojatost

Abstract

135 Černý T.
Hédl R. (2005): Co popisuje fytocenologie – odpověď
Hédl R. (2005): What is described by phytosociology? A reply

Abstract

ZPRÁVY Z BOTANICKÉHO ŽIVOTA / NEWS

143 Štefánek M. & Štěpánková R.
Zpráva o činnosti České botanické společnosti za rok 2005
Annual Report of the Czech Botanical Society for the year 2005
pdf

PERSONALIA

153 Neuhäuslová Z.
Jubilea členů ČBS
pdf

ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS

43–44, 142, 157–158


ISSN 1211-5258