Zprávy Čes. Bot. Společ. 43(1), 2008
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 Danihelka J.
Hvězdnice sivá (Aster canus), Christian Ferdinand Hochstetter a dva málo známé prameny ke květeně Moravy
Aster canus, Christian Ferdinand Hochstetter and two less known sources of information on the flora of Moravia

Abstract

17 Ekrt L.
Rozšíření a problematika taxonů skupiny Asplenium trichomanes v České republice
Distribution and problematic of taxa of the Asplenium trichomanes group in the Czech Republic

Abstract

67 Trávníček B. & Štěpánek J.
Nové nebo méně známé druhy Taraxacum sect. Ruderalia nalezené ve střední Evropě
New or less known species of Taraxacum sect. Ruderalia found in Central Europe

Abstract

EKOLOGIE / ECOLOGY

111 Zelený D.
Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov)
Forest vegetation in the Vltava river valley north of Zlatá Koruna (district of Český Krumlov)

Abstract

ZPRÁVY Z BOTANICKÉHO ŽIVOTA / NEWS

171 Karlík P. [eds.]
Botanicko-ochranářské exkurze v rámci česko-německé spolupráce
Botanical-conservational excursions under a Czech-German collaboration programma

Abstract

181 Štefánek M.& Štěpánková R.
Zpráva o činnosti České botanické společnosti za rok 2007 2007 Czech Botanical Society Annual Report
pdf

ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REWIEWS
65-66, 170, 180, 190
ISSN 1211-5258