Zprávy Čes. Bot. Společ. 49(2), 2014
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

207 Unar J. & Unar P.
Floristické poznámky z Brna a okolí
Floristic notes from Brno and its vicinity

Abstract


233 Uher J.
Vrbina brvitá (Lysimachia ciliata) - nově zavlečený druh v květeně České republiky: historie jeho šíření v Evropě
Fringed Loosestrife (Lysimachia ciliata) - an alien species new to the Czech flora: history of its introduction in Europe

Abstract


243 Malíček J. & Steinová J.
Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví
Vascular plants and lichens of acidophilus steppes in the Middle Vltava Region (Central Bohemia)

Abstract


EKOLOGIE / ECOLOGY

261 Gálová A. & Hájková P.
Ulricularia vulgaris v Hodonínské Dúbravě
Ulricularia vulgaris in Hodonínská Dúbrava forest

Abstract


273 Zítková I.
Srovnání druhového složení a diverzity cévnatých rostlin a mechorostů polopřirozených lesů a kulturních smrčin
Comparison of species composition and diversity of vascular plants and bryophytes in seminatural forest and spruce plantations

Abstract


297 Kabátová K., Rydlo Jan & Rydlo Jar.
Echynocystis lobata na březích Berounky
Echynocystis lobata on Berounka riverbanks

Abstract


ZPRÁVY O LITERATUŘE - BOOK REVIEWS

305

MISCELLANEA

313

PERSONALIA

317 RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. - 60-ročný
pdf


321 RNDr. Ján Kliment, CSc. - 60 let
pdf


325 Bohdanu Slavíkovi je devadesát let
pdf


327 K životnímu jubileu Zdenky Hroudové (*1944)
pdf


333 Jubilea a úmrtí členů ČBS v roce 2014
pdf