Zprávy Čes. Bot. Společ. 50(2), 2015
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

159 Pokorný P. & Štech M.
Předmluva
Foreword

165 Pokorný P., Jankovská V. & Horáček I.
České Hercynikum versus Západní Karpaty: Klíčové biogeografické rozhraní Evropy v posledním glaciálu
Bohemian Hercynides versus Western Carpathians: A crucial biogeographic boundary of Europe during the last glacial epoch

Abstract


181 Pokorný P., Sádlo J., Chytrý M., Juřičková L., Novák J. & Ložek V.
Nelesní vegetace české nížiny: reliktní původ a kulturní transformace
Non-forest vegetation of Bohemian Basin: relict origin and anthropogenic transformation

Abstract


201 Roleček J., Hájek M., Karlík P. & Novák J.
Reliktní vegetace na mezických stanovištích
Relict vegetation on mesic sites

Abstract


247 Petr L.
Paleolimnologické lokality Západních Karpat a jejich význam pro rekonstrukci životního prostředí pozdního glaciálu a holocénu
Paleolimnological localities in the Western Carpathians and their importance for a reconstruction of the Late Glacial and Holocene environment

Abstract


267 Hájková P., Hájek M., Horsák M. & Jamrichová E.
Co víme o historii vápnitých slatinišť v Západních Karpatech
Our knowledge of the history of calcareous fens in the Western Carpathians

Abstract


283 Douda J., Havrdová A. & Mandák B.
Co nám říkají molekulární data o glaciálních refugiích středoevropských dřevin?
What do molecular data tell us about glacial refugia of Central-European woody plants?

Abstract


301 Kočár P., Pokorná A. & Komárková V.
Synantropní flóra pravěkých sídlišť ve světle makrozbytkové analýzy
Anthropogenic flora of prehistoric settlements according to macro-remain analysis

Abstract


PERSONALIA

315 Jiří Hadinec šedesátníkem
pdf


321 Jubilea a úmrtí členů ČBS v roce 2015
pdf